Aprovat definitivament el Pla de millora urbana del sector 2 de la Marina del Prat Vermell

Abril 2021

El Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 26 de març de 2021, ha aprovat definitivament el Pla de millora urbana del sector 2 delimitat a la Modificació puntual del Pla general metropolità (MpPGM) de la Marina del Prat Vermell, del qual som autors en col·laboració amb l’advocada Carolina Mirapeix.

 

Aquest PMU desenvolupa les previsions de la MpPGM al sector 2, delimitat pels carrers del Foc, del Ferro, de l’Acer i del Plom, que configuren dues illes entre les quals discorre, en paral·lel al carrer del Foc, un segment de l’espai lliure lineal que té continuïtat des del passeig de la Zona Franca fins al carrer de la Metal·lúrgia.

 

L’ordenació proposada configura les dues illes, edificades perimetralment i semiobertes. El PMU estableix els sòls de cessió per a espais lliures i equipaments docents, i la volumetria i els usos de l’edificació que es destinaran a habitatge lliure, habitatge protegit i activitat econòmica.

 

Per coherència amb el planejament derivat aprovat anteriorment amb front al carrer del Foc, l’edificació de més alçada se situa a la cantonada dels carrers del Foc i del Ferro, i conforma un volum de planta baixa i catorze pisos decantat sobre l’eix longitudinal nord-sud,  que allotjarà l’habitatge lliure.

 

La inflexió que es proposa per a situar l’edifici emergent en cantonada genera un eixamplament de la secció del carrer del Ferro, que esdevé un espai públic amb qualificació de verd.

 

La resta de l’edificació destinada a habitatge, d’alçada compresa entre planta baixa i quatre pisos i planta baixa i vuit pisos, s’alinea a carrer amb un gruix màxim edificable entre façanes de setze metres, fet que permet resoldre habitatges en agrupacions de quatre per replà, la majoria amb bona orientació a sol de matí o de tarda.

 

La superfície de sòl que abasta el PMU és de 17.175 m², dels quals 9.463 m² es destinen a sistemes —espai lliure i equipaments— i la resta, a zones amb un total de 38.284 m² de sostre edificable sobre rasant.

 

També referit a la Marina del Prat Vermell, MSA+A hem redactat el projecte de reparcel·lació del sector 3, aprovat fa poc, així com els projectes d’urbanització del sector 3, aprovat, i del sector 2, en tramitació.