L’Ajuntament de Sabadell aprova el Pla de millora urbana del sector de la plaça del Mestre, al barri de Gràcia

Desembre 2020

El ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat el Pla de millora urbana, promogut per la promotora Metrovacesa i redactat per MSA+A, que pretén desencallar la regeneració urbana d’aquest sector de ciutat, iniciada fa més d’una dècada.

 

El planejament aprovat projecta la transformació d’una illa buida, fins fa uns anys ocupada per naus industrials obsoletes, al bell mig del barri de Gràcia, de forta vocació residencial. S’hi construiran 107 habitatges —un 30% dels quals, habitatges socials—, locals comercials i un equipament educatiu públic.

 

L’illa, amb front a l’eixamplament de l’antiga carretera de Barcelona que configura la plaça del Mestre, te una superfície de 7.179,00 m2 i una edificabilitat assignada pel planejament general de 10.769,00 m² de sostre, que correspon a una intensitat edificatòria teòrica d’1,50    m2st/m2s. La cessió de més de mitja illa 3.820,00  m2 de sòl, per construir-hi un centre educatiu i de 233,00 m² destinats a l’eixamplament del carrer de Girona  redueix el solar en el qual s’ha de concentrar el sostre residencial a 3.126,00 m², i n’incrementa la intensitat fins a  3,45 m2st/m2s.

 

El pla redactat concreta els paràmetres reguladors dels edificis que es preveuen, necessàriament més alts que la mitjana del sector,  a partir de la consideració tant de la seva influència en l’assolellament dels habitatges propers com del respecte a les distàncies entre edificacions que preveu el planejament general.

 

Les decisions inicials de l’ordenació que es proposa parteixen de dos condicionants previs: la forma i orientació de la parcel·la resultant, i les diferents escales del teixit urbà en el qual s’insereix. El primer, la forma, perquè suggereix l’ordenació perimetral de l’illa ajustada a l’alineació del carrer del Bruc que es plega en dos fronts de diferent caràcter urbà i orientació. La segona, l’escala, perquè cal resoldre el front a un espai públic d’una certa amplitud —la plaça del Mestre—, i alhora ajustar el volum que es projecta al teixit urbà heterogeni que l’envolta.

 

D’aquests condicionants contextuals en deriva un esquema compositiu basat en el respecte a l’alineació als carrers perimetrals. Es proposa una banda edificada en U d’alçada variable, que configura una illa d’edificació tancada semicontínua.

 

El desencaix produït per les reculades parcials de l’edificació i el joc d’alçades variables que es projecten responen tant a la voluntat d’incrementar les distàncies entre els nous volums proposats i els edificis propers per garantir-ne les condicions d’assolellament, com a la intenció de produir una fragmentació del volum resultant en peces assimilables a la dimensió de les parcel·les properes.

 

L’espai interior de la semiilla que es genera constitueix un jardí privat a través del qual s’accedeix als habitatges. Una piscina i una zona de jocs infantils complementaran els serveis comunitaris del conjunt residencial.

 

Tanmateix, el planejament proposa la pacificació del tram de Bruc entre els carrers de Tetuan i de Lepant per incorporar-l’ho a la plaça del Mestre, que es reurbanitza.