ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT ILLA DEL MAR. BARCELONA

Aquesta ordenació no suposa cap alteració de les previsions del Pla parcial vigent pel que fa als aprofitaments previstos en el subàmbit objecte de modificació.

 

L’ajust volumètric que es proposa pretén millorar el contacte físic i visual del parc de Diagonal Mar amb els equipaments previstos a la franja costanera, i adequar el volum dels edificis amb presència a primera línia de mar al desenvolupament de la façana marítima del sector, ja totalment projectada i en construcció.

 

L’aparició en la primera línia edificada de les cinc torres equidistants i de matriu única del sector Front Marítim i el conjunt d’edificis projectats a l’àmbit terciari de Diagonal Mar, a banda i banda del parc i de l’àmbit residencial, configuren episodis urbans singulars que emmarquen l’arribada del parc al mar, una arribada que es proposa que estigui flanquejada per dues torres volumètricament equivalents: la que preveu el Pla parcial al subàmbit A4 –Illa de la Llum–, amb  planta inclinada 45 graus respecte de la directriu del passeig de Garcia Fària, i la que ara es proposa al subàmbit A5 –Illa del Mar–,  alineada amb el passeig.  El joc volumètric de les dues torres, malgrat la distància que hi ha entre elles, configura una certa embocadura del parc des del mar, i recíprocament, obra cap al mar les vistes des del parc.

 

Els ajustos més rellevants que s’han proposat respecte de l’ordenació inicialment prevista són:

  1. Manteniment de la torre nord en l’alineació perpendicular a l’avinguda Diagonal, en continuïtat amb les torres ja construïdes a l’Illa del Llac. Aquesta torre manté les condicions d’envolupant i la posició que preveu el Pla parcial.
  2. Desplaçament de la torre sud situada sobre la façana marítima i amb alineació perpendicular a l’avinguda Diagonal. Així s’aconsegueix millorar les vistes al mar de la pràctica totalitat dels habitatges del conjunt amb vistes prèvies en aquesta direcció.
  3. Reposicionament d’aquest edifici sobre la façana marítima fins a l’extrem de llevant del solar disponible, obrint així les vistes cap al mar. Aquesta nova torre incrementa el volum i l’alçada fins a una envolupant màxima anàloga a la de la torre sud de l’Illa de la Llum, amb la qual es relaciona volumètricament.
  4. Construcció d’un cos edificat de planta baixa i quatre pisos que uneix les dues torres, alineat al vial de servei del parc que constitueix el límit de llevant del solar. Es conforma així una massa edificada única, d’escala adequada al lloc, que pretén superar les dificultats de l’emplaçament amb una forta presència volumètrica. Bona part de la planta baixa del cos d’unió és lliure i forma un porxo que garanteix la continuïtat visual del parc d’una banda a l’altra de l’edifici.
  5. Es proposa la cessió com a sòl públic d’un fragment de solar de 1.032,50 m² de superfície, destinat a incrementar el parc de Diagonal Mar. La cessió d’aquesta peça de sòl situada a la confluència del parc amb elpasseig de Garcia Fària, permet incrementar no tan sols visualment, sinó també físicament, la connexió del parc amb les zones d’equipaments i de lleure de la franja costanera.

 

Planejament: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Projectes d’edificació: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Promotor: Ajuntament de Barcelona. Espais Catalunya Promocions Immobiliàries

Superfície: 8.948,00 m²s

Edificabilitat: 60.377 m²st

Cronologia: 2002