ECOBARRI TAMESNA. CONCURS INTERNACIONAL D’ARQUITECTURA PER A LA CONCEPCIÓ D’UNA CIUTAT D’HÀBITAT INTEGRAT A BOUSTANE TAMESNA. RABAT, MARROC

La proposta per a una nova ciutat d’hàbitat integrat a Boustane Tamesna —1.428 habitatges, comerços, equipaments i aparcaments en 10,40 hectàrees de sòl públic— parteix de la lectura crítica de les ciutats tradicionals i accepta que les formes més significatives de la tradició —el carrer, la plaça, l’illa— poden donar resposta als diferents tipus de noves residències, sense renunciar als avenços inqüestionables de la contemporaneïtat, especialment en els camps de les noves tipologies residencials, el desenvolupament sostenible i la sensibilitat pel medi ambient.

 

El conjunt pot ser llegit com un sistema de blocs edificats que assumeixen amb disciplina l’alineació del perímetre del solar disponible i que es pleguen cap a l’interior com illes semitancades, modelant espais lliures que se situen al centre de cadascuna de les unitats i dels espais intersticials que ocupen les edificacions aïllades, disposades des d’un criteri unitari de composició general de la planta. El caràcter públic i obert d’aquests espais lliures i la seva relació mitjançant un recorregut de vianants continu fan reconeixible la condició unitària del conjunt.

 

El debat actual sobre les ciutats se centra essencialment en la qüestió de la densitat, perquè parteix de la identificació del sòl com un bé escàs que ha de ser protegit i consumit amb moderació. En termes generals, s’entén que una densitat elevada optimitza l’ocupació del sòl, disminueix els desplaçaments, implica que el transport públic sigui rendible i crea zones d’activitat urbana que propicien els intercanvis comercials i culturals. Per donar una resposta adequada a la demanda dels promotors, que suggereixen utilitzar el sòl de manera raonable i mesurada per afavorir la qualitat dels espais col·lectius exteriors, la nostra proposta consisteix a respectar l’estàndard reconegut d’ocupació del sòl per sota del 35% del sòl total disponible (CES = 42). A partir del programa d’habitatge previst, es distribueixen 1.400 habitatges en el total de sostre edificat, que representen una densitat de 140 habitatges per hectàrea.

 

L’arquitectura que proposa el projecte vol ser discreta. Les condicions de l’encàrrec no permeten frivolitats. Més que produir una arquitectura pensada per cridar l’atenció, ens ha interessat generar un projecte complex que, partint d’un conjunt d’intencions diverses, doni lloc a una forma urbana sintètica que proporcioni claredat i confort als futurs ciutadans. L’objectiu del projecte no és la forma dels edificis en si mateixa, sinó la seva capacitat de generar la forma de la ciutat imaginada.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradors: Luis Beriain / Lluc Coma, arquitectes MSAA Group. Lara Ferrer, arquitecta MSA+A. Zeroual Mansouri, arquitecte

Promotor: Al Omrane (Rabat)

Superfície: 104.000 m²s

Edificabilitat: 143.638 m²st

Cronologia: 2013