ORDENACIÓ DEL SECTOR UA8. BARCELONA

Un sector planificat d’ofici amb una ordenació d’illes tancades, edificació perimetral de fondària excessiva i alçada homogènia moderada. A través d’un PMU vam poder transformar la configuració d’una de les illes: la que té la façana que dona al Parc Central del Poblenou. Sense alterar l’edificabilitat global, es redueix la profunditat edificable i s’incrementa en un pis l’alçada de la banda edificada perimetral, que es trenca al front del parc, cosa que dona lloc a dues torres de diferent alçada, estratègicament desalineades amb l’objectiu de dotar-les de més autonomia i posar en valor les qualitats específiques del lloc. S’obté, així, una illa semioberta de coronament discontinu que ofereix al parc una façana de l’escala adequada per contribuir a la definició de l’espai públic que delimita.

Promotor: Associació Administrativa de Cooperació de la Unitat d’Actuació 8 del PERI Diagonal-Poblenou

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Enric Soria, advocat

Superfície: 10.332 m2s

Edificabilitat: 47.530,20 m2st

Cronologia: 2003

Projectes d’edificació: Carlos Ferrater, Isabel Martínez Alié, Oscar Tusquets, Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas i altres