BANC AFRICÀ DE DESENVOLUPAMENT. AMPLIACIÓ DE LA SEU CENTRAL. ABIDJAN, COSTA D’IVORI

El solar, en fort pendent, proposat per donar cabuda a l’expansió de la seu del BAD està situat en una zona consolidada de la ciutat d’Abidjan, davant de la torre que acull la seu actual del banc i al costat de la Gran Mesquita.


Sobre una base comuna dedicada a aparcament, que refà l’horitzontalitat en el nivell superior del terreny, s’hi situen els edificis d’oficines i serveis, alineats amb els dos fronts laterals de la parcel·la. Entre tots dos s’hi encaixa el centre de conferències, vinculat al lobby general de l’edifici.


L’edifici d’oficines es desenvolupa en un cos prismàtic que ocupa tot el front del solar que mira cap a la Gran Mesquita. Es proposa un edifici de catorze plantes i 18,60 metres de fondària, dimensió que permet una ventilació transversal eficient i un nivell òptim d’il·luminació natural. En el front oposat del sòcol, l’edifici de serveis es desenvolupa en un volum exteriorment simple, però amb una gran complexitat interna, que respon a la diversitat de funcions que acull. Al llarg de les seves sis plantes s’hi distribueixen els diferents serveis –àrea de restauració, agència de viatges, correus, reprografia, agències bancàries, escola bressol, centre mèdic, àrea de fitnes i sales de pregària–, així com espais de vinculació entre el conjunt d’edificis que constitueixen la nova extensió que es projecta i l’actual seu del BAD. La sala de conferències ocupa l’espai central entre els dos edificis alts. El seu espai d’accés comunica i relaciona totes les peces del conjunt, mentre facilita l’ús independent de cada espai i articula les circulacions d’usuaris i visitants amb els controls de seguretat i accés corresponents. El projecte preveu que tingui una capacitat per a 1.200 persones, modulada i divisible en sales de capacitats diverses.


En el seu conjunt, el projecte s’ajusta a una malla quadrangular homogènia d’1,60 metres de costat que compatibilitza dimensionalment les distribucions funcionals dels diferents pisos, alhora que racionalitza el disseny de l’estructura i la modulació de les façanes. Les façanes alternen massissos i obertures d’un semimòdul d’amplada, de manera que s’aconsegueix una proporció d’obertures adient a l’alta intensitat lluminosa del lloc. Alguns d’aquests massissos verticals, amb acabat exterior de compòsit d’alumini, se singularitzen des del nivell de contacte amb el carrer transformant-se en els «troncs» principals d’un brise-soleil arborescent que estén un sistema de «branques» encreuades en tota l’alçada dels edificis, una referència iconogràfica als boscos com a element identificador del país i a la fusta com a sector fonamental de la seva economia.


Des del punt de vista climàtic, l’edifici procura optimitzar els recursos passius disponibles, com el disseny d’una envolupant tèrmicament eficient, la ventilació natural per a la refrigeració nocturna automatitzada de l’edifici, recuperadors entàlpics per a la refrigeració natural a través de l’acumulació subterrània d’aigua de pluja i la il·luminació natural dels llocs de treball per reduir el consum de llum artificial.

PROJECTE FINALISTA EN EL CONCURS INTERNACIONAL RESTRINGIT CONVOCAT PEL BANC AFRICÀ DE DESENVOLUPAMENT

 

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Mohammed Kabbaj, arquitecte SGTM Architecture

Col·laboradors: Cristóbal Arrabal / Sandra Dachs / Laura Hintze, arquitectes MSAA Group. Adil Chafai, arquitecte

Promotor: Banque Africaine du Développement

Superfície construïda: 55.248 m²

Cronologia: 2013-2014