ORDENACIÓ DEL FRONT MARÍTIM. MÀLAGA

El projecte proposa, per al tram de front marítim objecte del concurs, una ordenació basada en un conjunt articulat de peces de dimensió considerable i d’ús complex que prenen les directrius de traçat recolzant-se en la geometria que ofereix el lloc.

 

Així, el paper focal que s’atribueix al final de l’avinguda, que manté la traça del barri d’Arroyo del Cuarto, fortament condicionat, a més, per l’accident de la desembocadura del riu, suggereix amb força la formació d’un espai públic, obert en certa mesura, que valori la tangència del riu Guadalmedina, la perspectiva oberta al mar i l’ús terciari i representatiu del front edificat.

 

Els diferents valors de centralitat atribuïts a les diverses àrees del buit actual, des del final d’Arroyo del Cuarto fins al caràcter perifèric de la peça oposada, argumenta la multipolaritat de la proposta i la fragmentació del conjunt en trams que s’adeqüen a les diferents posicions. Al mateix temps que l’alternança d’espais oberts polaritza i relaciona els elements, aquests són, des de la seva especificitat funcional i el seu traçat, reconeixibles i diferents. També es pot argumentar l’adequació del model a la gestió i al desenvolupament fragmentat de l’àrea.

 

La matriu geomètrica simple que recull les direccions generals que es reconeixen en el lloc facilita tant l’acord amb el perímetre consolidat com la integració dels elements preexistents en el buit que s’ordena, sense forçar distorsions.

 

El reconeixement de la línia de costa i de la seva continuïtat no admet sense cost alteracions morfològiques del calibre del nou port que es preveu. La proposta suggereix ampliar el port actual i defineix un tractament alternatiu, obert i amable de la vora de l’aigua a partir de la desembocadura.

 

La disposició dels espais oberts en el curs del passeig marítim configura extensions apreciables de la seva secció. El trencament de la façana litoral proporciona al vial un abast que negaria la continuïtat del front edificat. El parc que es proposa constitueix un contrapunt complex de les peces edificades. La incorporació dels traçats i les direccions presents en tot el conjunt persegueix la integració en el continu urbà que es projecta.

 

L’elecció del model aplicat, més proper a la idea de ciutat radial i policèntrica que al desenvolupament lineal de la franja pròxima al  mar, i la seva configuració concreta en l’escala menor tenen en compte la complexitat del programa que es vol impulsar. Els sistemes d’agrupació proposats, que conjuguen l’alineació de vial i els patis veïnals, es plantegen com a alternativa a la ciutat intensiva de blocs d’alta densitat.

PRIMER PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES SOBRE L’ORDENACIÓ DE LA FAÇANA DEL PASSEIG MARÍTIM DE PONENT ENTRE EL RIU GUADALMEDINA I CAMPSA, MÀLAGA

 

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Oriol Clos, arquitecte

Promotor: Conselleria d’Obres Públiques i Transports de la Junta d’Andalusia. Gerència Municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Màlaga

Superfície: 280.000 m2s

Cronologia: 1992