CONJUNT RESIDENCIAL VALLVERIC. MATARÓ, BARCELONA

El projecte, que desenvolupa un conjunt de 33 habitatges, està situat en un solar amb un fort pendent, ben orientat i amb vistes llunyanes al mar. A partir d’una normativa urbanística que determinava volumetries en bloc plurifamiliar aïllat, es va proposar una modificació del planejament per fer possibles edificis de matriu cúbica ajustats amb cura a la topografia del terreny. Així, doncs, els tres edificis iguals s’esglaonen entre ells amb un decalatge d’un pis sobre les plataformes que formen els aparcaments semisoterrats.


Els tres edificis són de planta quadrada, dividida modularment en nou quadrats idèntics. Cada habitatge ocupa dos d’aquests quadrats i el conjunt s’organitza disposant els habitatges al voltant de la peça quadrada central, on es concentren les escales i els ascensors.


El sistema d’agrupació propicia la generació de buits d’alçada variable en planta baixa i planta primera, que configuren el recorregut d’accés als vestíbuls de cadascun dels edificis, i de buits progressivament més grans en els pisos superiors, que donen lloc a uns terrats practicables de dimensions notables.


Les façanes es van projectar a partir del traçat modular de la planta, amb peces prefabricades de formigó arquitectònic, que resolen paraments verticals, caixes de persiana i revestiments de pilars. Les mides dels buits s’ajusten als requeriments funcionals de cada dependència, si bé s’agrupen en finestres horitzontals més grans per obtenir una aparença general lleugera i endreçada de les façanes.


L’espai comunitari s’estructura en esplanades de diverses dimensions, caràcter i funció –piscina, jocs de nens, jardí…–, situades a diferents nivells i comunicades per recorreguts complexos.

PREMI PUIG I CADAFALCH D’ARQUITECTURA 2007; PREMI PUIG I CADAFALCH D’OPINIÓ 2007; OBRA FINALISTA A LA TRIENNAL D’ARQUITECTURA DEL MARESME. MATARÓ, 2007

 

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradores: Anna Casals, Yolanda Boto, arquitectes MSA+A

Direcció d’execució: José Luis Garcia, arquitecte tècnic

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer tècnic industrial / Yolanda Boto, arquitecta MSA+A

Promotor: FS New Development

Constructor: FS New Development

Superfície construïda: 5.178 m²

Cronologia: Projecte, 2004-2005; Construcció, 2005-2007

Fotografia: MSA+A. Toni Coll