CASES A VALLVERIC. MATARÓ, BARCELONA

El projecte, que desenvolupa un conjunt de 33 habitatges, està situat en un solar amb un fort pendent, ben orientat i amb vistes llunyanes del mar. A partir d’una normativa urbanística que determinava volumetries en bloc plurifamiliar aïllat, es va proposar una modificació del planejament per fer possibles edificis de matriu cúbica ajustats amb cura a la topografia del terreny. Així, doncs, els tres edificis iguals s’esglaonen entre ells amb un decalatge d’un pis sobre les plataformes que formen els aparcaments semisoterrats.


Els tres edificis són de planta quadrada, dividida modularment en nou quadrats idèntics. Cada habitatge ocupa dos d’aquests quadrats i el conjunt s’organitza disposant els habitatges al voltant de la peça quadrada central, on es concentren les escales i els ascensors.

El sistema d’agrupació propicia la generació de buits d’alçada variable en planta baixa i planta primera, que configuren el recorregut d’accés als vestíbuls de cadascun dels edificis, i de buits progressivament més grans en els pisos superiors, que donen lloc a uns terrats practicables de dimensió notable.


Les façanes es van projectar a partir del traçat modular de la planta, amb peces prefabricades de formigó arquitectònic que resolen paraments verticals, caixes de persiana i revestiments de pilars. Les mides dels buits s’ajusten als requeriments funcionals de cada dependència, si bé s’agrupen en finestres horitzontals més grans per obtenir una aparença general lleugera i endreçada de les façanes.


L’espai comunitari s’estructura en esplanades de diferent dimensió, caràcter i funció –piscina, jocs de nens, jardí…–, situades a diferents nivells i comunicades per recorreguts complexos.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arqtes. MSA+A

Col·laboradora: Yolanda Boto, arqta. MSA+A

Direcció d’execució: José Luis Garcia, arqte. tècnic

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arqtes. MSA+A

Instal·lacions: Josep Boltaina, eti. / Yolanda Boto, arqta. MSA+A

Promotor: FS New Development

Constructor: FS New Development

Superfície construïda: 5.178 m²

Cronologia: Projecte, 2004-2005; Construcció, 2005-2007

Fotografia: MSA+A / Toni Coll

PREMI PUIG I CADAFALCH D’ARQUITECTURA 2007 / PREMI PUIG I CADAFALCH D’OPINIÓ 2007 / OBRA FINALISTA A LA TRIENNAL D’ARQUITECTURA DEL MARESME. MATARÓ, 2007