CONJUNT DE 459 HABITATGES SOCIALS I EDIFICI D’OFICINES UA13. AVINGUDA DIAGONAL, BARCELONA

El conjunt UA13 es planteja com un bloc plegat de gruix matisadament variable desenvolupat fonamentalment en planta baixa i nou pisos. Aquesta configuració lineal i contínua del front de l’avinguda Diagonal al llarg de dues illes, entre els carrers de Fluvià i de Selva de Mar, singularitza l’escala de la intervenció i la posa en relació amb altres peces de mida notable que caracteritzen aquest sector de ciutat.


L’edifici es desalinea del front a la Diagonal avançant el trencament de la façana nord de l’avinguda. El plegament i la pèrdua d’alineació dels edificis permet engrandir l’amplada lliure de la secció de l’avinguda, de manera que es propicien entrades de llum i de sol impossibles d’obtenir amb la seva secció habitual.


Els espais verds públics, que el planejament preveia que se situessin a l’interior de les illes, quasi tancades per l’edificació perimetral, s’incorporen als recorreguts de vianants  que travessen la cinta edificada i produeixen una seqüència d’espais oberts qualificats pels diferents episodis de l’edificació. En les dues illes els porxos donen accés als espais verds públics i en garanteixen la continuïtat.


A la cruïlla amb el carrer de Fluvià l’edifici incrementa la seva alçada a planta baixa més setze pisos i, finalment, a planta baixa més dinou, volumetria que acorda amb la torre pròxima de la UA10, de 86 metres d’alçada, i amb l’edifici d’habitatge social situat a l’altra banda del carrer. El creixement en alçada es produeix per estratificació de les bandes destinades a habitatge i configura la façana de l’avinguda Diagonal com un front fet de plans superposats.


L’edifici s’organitza en trams de corredor central de diferent longitud, accessibles des de nuclis d’escala i ascensors. Aquests corredors donen accés als habitatges, que se situen a banda i banda, orientats a una façana o a l’altra. Aquests habitatges –de poca superfície, amb programes d’un, dos o tres dormitoris– responen pràcticament a una única matriu tipològica i ocupen sempre el mateix gruix edificat. Als trams del bloc amb accés pel corredor central s’hi incrementa el gruix, fet que contribueix a donar a la planta un aspecte més viu, que es materialitza en la percepció d’una certa descomposició del volum total edificat en peces d’escala més adequada per a lectures pròximes.


Es proposa un tractament unitari per a tota la façana, resolt amb un únic sistema de finestres balconeres i panys de façana cega fets amb tecnologia de façana ventilada construïda totalment en sec. Sobre aquesta façana tensa s’hi projecta un sistema de terrasses volades amb baranes prefabricades de formigó.

Projecte: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A

Col·laboradors: Cristóbal Arrabal, Ricard Morató, arquitectes MSA+A. Manel Sangenís / Josep Miquel Rosselló, arquitectes

Direcció d’execució: Marçal Roig / Joan Espunya, arquitectes tècnics CiC

Estructura: Juan Pablo Rodríguez / Ignacio Vallet, arquitectes MSA+A

Instal·lacions: Josep Boltaina, enginyer tècnic industrial. Yolanda Boto, arquitecta MSA+A. Eptisa

Promotor: Espais Catalunya Promocions Immobiliàries (entitat concessionària de l’Ajuntament de Barcelona)

Constructor: Espais Promocions Immobiliàries (EPI)

Coordinació d’execució: Josep Mogas, arquitecte tècnic

Superfície construïda: 65.407 m²

Cronologia: Projecte (illa 1), 2001-2004; Construcció (illa 1), 2005-2007; Projecte (edifici terciari), 2001-2007; Construcció (edifici terciari), 2007-2008; Projecte (illa 2), 2001-2008; Construcció (illa 2) 2008-2010

Fotografia: Adrià Goula