ORDENACIÓ LLULL-PUJADES LLEVANT. BARCELONA

Dins de la Modificació del Pla General Metropolità per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou (districte d’activitats 22@BCN), el sector Llull-Pujades Llevant és un dels sis sectors pilot que es van desenvolupar per iniciativa pública per tal d’impulsar la transformació física del territori amb la creació de nous elements d’estructura urbana. És, doncs, una de les sis operacions que han tingut un paper estratègic en la creació de noves dinàmiques en el sector.


El pla proposa una ordenació unitària a gran escala de les tres illes que configuren el front del carrer de Llull, acumulant-hi tot el programa edificatori vinculat a les activitats productives. Amb aquesta ordenació s’allibera un gran saló d’espai lliure d’àmbit local al llarg del carrer de Llull, que se suma al sistema intersticial d’espais públics, entre les places del Poblenou i els parcs de Diagonal Mar. La façana principal d’aquest saló es configura amb un seguit d’edificis apantallats discontinus i d’alçades variables —entre set i tretze plantes— que se superposen, unificats en cadascuna de les illes per un sòcol comú de tres plantes que conforma patis d’accés i maniobra oberts als carrers perpendiculars al mar. Els edificis, que incrementen progressivament la seva alçada, es fragmenten amb l’objectiu d’obrir les vistes i alleugerir l’impacte del volum edificat.


Una quarta illa concentra l’equipament 7@, que se situa en el punt de transició entre l’àmbit del PERI Diagonal Poblenou i el del Pla parcial Diagonal Mar. La torre proposada a la confluència de la Diagonal i del carrer de Llull relacionarà el sistema d’edificis en alçada de Diagonal Mar amb la seqüència de torres que puntuen la façana sud de l’avinguda Diagonal

Planejament: Adolf Martínez / Josep Lluís Sisternas, arquitectes MSA+A. Oriol Clos, arquitecte. Josep Lluís Pérez / Jaume de la Cruz, advocats

Col·laborador: Toni Ramis, arquitecte MSA+A

Promotor: 22@. Ajuntament de Barcelona

Superfície: 40.730 m²s

Edificabilitat: 156.243 m²st

Cronologia: 2002-2003